UAB logo

Статут Громадської організації "Асоціація буятрики " 

Преамбула

Термін "Буятрика" (Вuiatric) – грецького походження і означає "зцілення, виліковування корів". Під цим терміном розуміють також вивчення хвороб інфекційної та незаразної етіології жуйних. Буятрика включає дослідження поширення, етіологію, патогенез, діагностику, лікування та профілактику захворювань великої рогатої худоби та інших жуйних тварин.

1.Загальні положення
1.1 Громадська організація "Асоціація буятрики " (надалі – Асоціація) є громадською організацією, яка об'єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які працюють у сфері ветеринарії. Метою діяльності Асоціації є сприяння ветеринарії у всіх її наукових спеціальностях.
1.2 Асоціація створена і здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності, у повній відповідності до Конституції України, Закону України “Про об'єднання громадян”, чинного законодавства та цього Статуту.
1.3 Асоціація взаємодіє з державними органами, управління, профспілковими, іншими об'єднаннями громадян, суб'єктами підприємницької діяльності та аналогічними асоціаціями інших країн, діяльність яких не суперечить чинному законодавству та міжнародним зобов'язанням України.
1.4. Асоціація у межах дії чинного законодавства України може брати участь у роботі як державних, так і громадських організацій інших країн, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди про співпрацю з аналогічними організаціями цих країн.
1.5. Асоціація не відповідає за зобов'язання держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язання Асоціації. Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів, створених нею юридичних осіб, так само як вони не відповідають за зобов'язання Асоціації.
1.6. Асоціація відповідає по своїх зобов'язаннях майном, що належить їй на праві власності, та на яке, згідно чинним законодавством України, може бути накладене стягнення.
1.7. Асоціація є юридичною особою за законодавством України з моменту її державної реєстрації, володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати майнових та пов'язаних з ними немайнових прав, брати на себе зобов'язання, укладати угоди (договори, контракти), бути позивачем чи відповідачем у суді, арбітражному чи третейському суді, мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, круглу печатку, штампи, емблеми, іншу символіку та атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням.Символіка Асоціації реєструється в установленому порядку.
1.8. Місцезнаходження Асоціації: 79034 м. Львів, вул. В. Стуса 38.
1.9 Територія діяльності (сфера дії) Асоціації – Львівська область.
 
2. Завдання та напрямки діяльності

2.1. Основними завданнями Асоціації є:
   - сприяння розвитку та вдосконаленню діагностики, лікування та профілактики захворювань ВРХ;
   - сприяння поширенню наукових даних і контакту між ветеринарними спеціалістами, організація зустрічей для обговорення захворювань ВРХ, проведення наукових засідань та практичних семінарів;
   - надання допомоги членам Асоціації у питаннях удосконалення професійних знань, підвищення їх кваліфікації;
   - здійснює захист прав та інтересів членів Асоціації.
2.2. Для виконання своїх завдань, Асоціація, у встановленому законом порядку, використовує усі засоби:
   - представляє інтереси членів Асоціації у державних та недержавних установах та організаціях;
   - допомагає членам Асоціації у питаннях удосконалення професійних знань, підвищення кваліфікації, організації такої діяльності;
   - пропагує завдання Асоціації;
   - сприяє узагальненню передового досвіду роботи в галузі ветеринарії і впровадженню його в практику;
   - проводить у встановленому законом порядку самостійно або спільно з іншими асоціаціями, товариствами та іншими суб'єктами діяльності з'їзди, конференції, симпозіуми для обговорення наукових, практичних і організаційних питань;
   - сприяє своїм членам в організації і проведенні виставок, семінарів, ярмарок, симпозіумів, конференцій, навчанні та підвищенні кваліфікації кадрів;
   - здійснює видавничу діяльність.

3. Членство в асоціації
3.1. До Асоціації входять: індивідуальні та колективні члени. Асоціація відкрита для участі в роботі, без членства в ній, громадянам України, іноземним громадянам за умови визнання і додержання ними Статуту організації.
3.2. Індивідуальними членами можуть бути особи, які здійснюють наукову та практичну діяльність в галузі ветеринарії, суміжних з нею галузях та інші особи, які поділяють мету та завдання Асоціації, беруть участь у її діяльності та сплачують членські внески.
3.3. Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, які визнають Статут Асоціації, сприяють її досягненням, сплачують членські внески. Колективні члени реалізують свої права через своїх представників.
3.4. Членам Асоціації може бути наданий статус Почесного члена. Почесними членами Асоціації можуть бути відомі вчені, спеціалісти і працівники, які зробили вагомий внесок у розвиток ветеринарної науки та практики України. Почесні члени Асоціації обираються за поданням Правління Загальними зборами. Почесним членам видається диплом єдиного зразку, що затверджується Загальними зборами. Почесні члени звільняються від сплати членських внесків.
3.5. Прийняття в члени Асоціації здійснюється після сплати вступного внеску.
3.6. Вступ до членів Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви.
3.7. Члени Асоціації у разі вступу до неї вносять вступні внески, а також сплачують щорічні членські внески. Розмір вступного та членського внесків щорічно визначається Правлінням.
3.8. Добровільний вихід із членів Асоціації здійснюється на підставі письмових заяв. Заяви подаються до Правління.
3.9. У разі порушення вимог Статуту Асоціації, невиконання рішень керівних органів Асоціації, які прийняті на виконання статутних завдань, а також у випадку несплати членських внесків протягом одного року, за рішенням Правління здійснюється виключення з її членів. Рішення правління про виключення із членів Асоціації затверджується на Загальних зборах.
3.10. У разі виходу або виключення зі складу членів Асоціації на підставі заяви чи з будь-яких інших причин, вступні та членські внески не повертаються.

4. Права та обов'язки членів асоціації.
4.1. Діяльність Асоціації будується на добровільних засадах та демократичних принципах. Члени Асоціації мають права та обов'язки.
4.2. Члени Асоціації мають право:
   - безкоштовного використання інформації, яка є у розпорядженні Асоціації;
   - виступати з ініціативами, які не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству;
   - брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Асоціації;
   - обирати і бути обраними у керівні та контролюючі органи Асоціації;
   - вносити пропозиції і обговорювати на Загальних зборах, засіданнях керівних органів будь-які питання діяльності Асоціації;
   - одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
   - брати участь у заходах, що проводить Асоціація або в тих, що відбуваються за її участю;
   - на підтримку та захист у межах чинного законодавства;
   - користуватися у визначеному порядку організаційно-методичною та консультативною допомогою Асоціації при здійсненні ними професійної діяльності;
   - вільного виходу зі складу Асоціації.
Членство в Асоціації не накладає ніяких обмежень щодо входження або діяльності в будь-яких громадських чи інших організаціях, діяльність яких не суперечить Статуту Асоціації та чинному законодавству.
4.3. Члени Асоціації зобов'язані:
   - дотримуватися вимог Статуту Асоціації;
   - виконувати рішення її органів;
   - сплачувати вступні та членські внески;
   - надавати всебічну допомогу Асоціації та ії членам у реалізації її статутних мети і завдань;
   - утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди Асоціації та її членам;
   - своєю діяльністю зміцнювати авторитет і матеріальну самостійність Асоціації;
   - втілювати в життя рішення Асоціації, її цілі та завдання.

5. Статутні органи асоціації.
5.1. Статутними органами Асоціації є:
   - Загальні збори;
   - Правління (постійно діючий центральний орган);
   - Президент;
   - Ревізійна комісія.
5.2. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори членів Асоціації, які скликаються щорічно.
5.2.1. Позачергові Загальні збори можуть скликатися Правлінням, а також на вимогу не менше 1/3 членів Асоціації. У таких випадках Загальні збори скликаються на підставі відповідного рішення Правління і обговорюють лише ті питання, Для розгляду яких їх було скликано.
5.2.2. Чергові Загальні збори мають право приймати до розгляду будь-які питання, пов'язані з діяльністю Асоціації. Форма голосування визначається Загальними зборами. Колективні члени Асоціації для участі в роботі Загальних зборів призначають свого представника, який має статус делегата.
Представник може бути постійним або призначеним на зазначений термін. Колективні члени Асоціації в будь-який час мають право замінити свого представника та довести про це до відома Правління.
5.2.3. До виняткової компетенції Загальних зборів належать такі питання:
   - внесення змін та доповнень до Статуту;
   - визначення і затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;
   - затвердження кошторису доходів та видатків на рік та змін до нього;
   - затвердження рішення Правління про виключення з членів Асоціації;
   - присудження почесних звань членам Асоціації;
   - обрання Президента, членів Правління, членів Ревізійної комісії на 3-річний термін;
   - затвердження звіту Правління;
   - утворення Виконавчої дирекції;
   - затвердження звіту Ревізійної комісії;
   - прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;
   - призначення ліквідаційної комісії;
   - здійснення реалізації права власності на кошти і майно Асоціації.
5.2.4. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю голосів присутніх на Загальних зборах делегатів.
5.2.5. З питань внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізації або ліквідації Асоціації, призначення ліквідаційної комісії і визначення її повноважень, рішення приймаються 2/3 голосів присутніх на ньому делегатів.
5.3. Правління Асоціації складається із З осіб, здійснює керівництво її діяльністю між Загальними зборами і збирається в разі необхідності, але не рідше одного разу на півроку.
5.3.1. До складу Правління входять:
   - Президент;
   - Члени Правління.
5.3.2. Головуючим на засіданнях Правління є Президент.
5.3.3. Компетенція Правління, як постійно діючого центрального органу:
   - прийняття рішень про скликання Загальних зборів;
   - визначення норми представництва на Загальних зборах;
   - повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до їх початку;
   - затвердження перспективних і поточних планів та програм;
   - визначення розмірів, термінів та порядку внесення членських внесків;
   - затвердження договорів та інших угод, які укладені Президентом від імені Асоціації;
   - вирішення питання про прийняття у колективні члени Асоціації та виключення членів з ії складу;
   - затвердження Положення і структури виконавчої дирекції;
   - затвердження зразків штампів, емблем та іншої символіки;
   - прийняття рішень про створення постійних комісій та робочих груп Асоціації та затвердження положення про їх діяльність;
   - координація і контроль за роботою органів, що створюються в Асоціації, надання їм методичної та організаційної допомоги;
   - обрання віце-президента терміном на 3 роки;
   - господарське управління майном в межах прав, наданих Загальними зборами;
   - затвердження Положень про почесні звання Асоціації;
   - здійснення іншої діяльності, що не входить до виняткової компетенції Загальних зборів і не суперечить чинному законодавству України. Правління Асоціації обирається терміном на 3 роки.
5.3.4. Правління може приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше половини його членів.
5.3.5. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, за винятком приймання членів до складу Асоціації чи виключення із членів, яке приймається 2/3 голосів. У випадку рівної кількості голосів голос Президента є вирішальним. Правління збирається на свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку.
5.4. Президент Асоціації очолює Правління та обирається Загальними зборами терміном на три роки.
5.4.1. Президент:
   - здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації;
   - має право підпису фінансових документів і може доручати це право виконавчому директору Асоціації;
   - несе відповідальність за виконання ії основних цілей та завдань;
   - без доручення діє від імені Асоціації;
   - проводить безпосередні переговори із зацікавленими у співробітництві з Асоціацією суб'єктами;
   - укладає в межах сум, затверджених кошторисом від імені Асоціації угоди, договори, контракти, здійснює інші ділові операції як в Україні, так і за ії межами, з подальшим їх затвердженням Правлінням;
   - у рамках законодавства України та цього Статуту в разі необхідності діє на свій розсуд, якщо такі дії спрямовані на досягнення мети та виконання завдань Асоціації і не є компетенцією Загальних зборів;
5 4.2. Члени Асоціації мають право:
   - безкоштовного використання інформації, яка є у розпорядженні Асоціації;
   - виступати з ініціативами, які не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству;
   - брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Асоціації;
   - обирати і бути обраними у керівні та контролюючі органи Асоціації;
   - вносити пропозиції і обговорювати на Загальних зборах, засіданнях керівних органів будь-які питання діяльності Асоціації;
   - одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
   - брати участь у заходах, що проводить Асоціація або в тих, що відбуваються за ії участю;
   - на підтримку та захист у межах чинного законодавства;
   - користуватися у визначеному порядку організаційно-методичною та консультативною допомогою Асоціації при здійсненні ними професійної діяльності;
   - вільного виходу зі складу Асоціації. Членство в Асоціації не накладає ніяких обмежень щодо входження або діяльності в будь-яких громадських чи інших організаціях, діяльність яких не суперечить Статуту Асоціації та чинному законодавству.
5.5. Виконавча дирекція:
Виконавча дирекція є виконавчим і розпорядчим органом Асоціації. Виконавча дирекція утворюється за рішенням Загальних зборів і діє на основі Положення, що затверджується Правлінням. Структура Виконавчої дирекції, кошторис витрат на ії утримання та штатний розпис затверджуються Правлінням в межах сум, затверджених кошторисом Асоціації. Виконавчу дирекцію очолює виконавчий директор. Виконавчий директор призначається Правлінням.
5.6. Для здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації Загальними зборами обирається Ревізійна комісія терміном на три роки.
5.6.1. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, що входять до складу Правління Асоціації.
5.6.2. Ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна Загальним зборам.
5.6.3. Порядок роботи Ревізійної комісії, прийняття нею рішень встановлюються Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

6. Майно та кошти асоціації
6.1. Асоціація може, якщо це не суперечить чинному законодавству, мати у власності будинки, приміщення, споруди, інвентар, обладнання, устаткування, транспорті засоби, житловий фонд, майно культурно-просвітішцького та іншого призначення, кошти, засоби виробництва, інші основні та оборотні кошти, необхідні для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом.
6.2. Власність Асоціації охороняється і захищається законодавством про власність і іншим чинним законодавством України.
6.3. Майно та кошти Асоціації утворюються за рахунок:
   - грошових, матеріальних внесків (обладнання, будинків, споруд та іншого майна), які надійшли у вигляді вступних та членських внесків, пожертвувань, як окремих громадян, так і різних організацій України та зарубіжжя;
   - грошових надходжень, одержаних від господарської та іншої діяльності створених Асоціацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
   - пасивних доходів.
6.4. Кошти та майно Асоціації витрачаються на:
   - здійснення заходів, що відповідають меті та завданням, викладеним у Статуті Асоціації;
   - захист інтересів членів Асоціації;
6.5. Асоціація веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність згідно з чинним законодавством України.
6.6. Грошовий облік ведеться у валюті, що діє на території України.

7. Внесення змін та доповнень до статуту.
7.1. Внесення змін та доповнень до Статуту відбувається в письмовій формі за рішенням Загальних зборів, прийнятим 2/3 голосів присутніх на ньому делегатів.
7.2. Про прийняті зміни та доповнення до Статуту Асоціація повідомляє реєструючий орган.

8. Припинення діяльності асоціації.
8.1. Асоціація припиняє свою діяльність у разі ії реорганізації чи ліквідації.
8.2. Реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів.
8.2.1. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів або рішення суду.
8.2.2. Рішення про припинення діяльності Асоціації приймається 2/3 голосів присутніх на Загальних зборах делегатів.
8.3. Ліквідація Асоціації здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною Загальними зборами або судом.
8.4. Загальними зборами або судом, прийнявшими рішення про ліквідацію Асоціації, встановлюється порядок та термін проведення ліквідації.
8.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації яка ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та віддає органу, що призначив Ліквідаційну комісію.
8.6. Кошти та інше майно об'єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується із доход держави.
8.7. У випадку реорганізації Асоціації її права та обов'язки переходять до ії правонаступника.