Logo artcle

Правила оформлення статті

Статті приймаються виключно англійською мовою.

Статті оформлюють у редакторі Microsoft Word 6 або 7. Формат А4 з полями: ліве — 2,0, праве — 2,0, верхнє і нижнє — 2,5 см, відступ — 5 знаків, шрифт 12, 1 інтервал. Обсяг статті —до 5 сторінок, включно з абстрактом.

СТРУКТУРА СТАТТІ:
УДК
НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ)
Ініціали та прізвища авторів (курсивом)
e-mail
Назва наукової установи, поштова адреса та e-mail
Абстракт (вимоги наведені вище)
Ключові слова: (5–10 слів ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)

Вступ (без заголовка)

Матеріали і методи

Результати й обговорення

Висновки

Література (без заголовка).

Таблиці. Таблиці подають після згадування у тексті. Скорочення слів, наведення абревіатур, за винятком загальновідомих, у таблицях не дозволяється. Не потрібно наводити одні й ті самі результати у таблицях і на рисунках. Всі колонки у таблицях повинні мати назву і бути заповнені відповідними даними.
Ілюстрації. Рисунки подають після згадування. Фотографії слід надсилати відсканованими і вставленими в текст після згадування. На фотовідбитках зазначається верх. Заміна фотовідбитків електрофоретичних, хроматографічних та інших досліджень рисунками неприйнятна. Неякісні неконтрастні знімки не приймаються. Підписи до рисунків, фотографій (кегль 10): загальна назва рисунка і пояснення його окремих елементів, зокрема умовних позначень (А, Б, а, б, 1, 2, І, ІІ).
Формули. Хімічні й математичні формули повинні бути надруковані латинськими літерами. Потрібно розмітити великі й малі літери, верхній і нижній індекси.
Література. У списку літератури (за абеткою) мають переважати посилання на роботи останніх років. У посиланні на джерело необхідно вказувати прізвища усіх авторів, а назву журналу чи книги подавати курсивом.

Приклади оформлення списку літератури:
Kushkevych M.V., Vlizlo V.V. Localization and level of the cellular prion in the jejunum of the rats Wistar line of different age groups. Biological systems, 2013, vol. 3, рр.325–329.

Стаття з електронного журналу: Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B. P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

Матеріали конференцій: Yukalo A. V., Yukalo V. G., Shynkaryk M. M. Electrophoresis separation of the milk protein. Proceeding of the International Conference on Bio and Food Electrotechnologies, Compiegne (France), 2009, рр. 227–231.

Книга: Verbitsky P. I. Spongiоform encephalopathy in cattle and other prion infections. Kyiv, Vetinform, 2005, 240 p.

Стандарти: Olive oils and olive-pomace oils — Determination of wax content by capillary gas chromatography. International standard. ISO 12873: First edition 2010(E), LTD.

EN 12823-2. Foodstuffs — Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography-Part 2: Measurement of β-carotene. 2000, European Committee for Standardization, Brusels.

Патент: Vlizlo V. V., Kushkevych M. V. A method for detection of the cellular prion localization in the tissues. Patent UA, no. 108110, 2016. (in Ukrainian). 

Lviv2